top of page

Публічний договір

про надання послуг

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ Євсейчикова Ольга Петрівна реєстраційний номер облікової картки платника податків 2834909609, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 4.08.2009 р. № 2670000000033393 (надалі іменується «Виконавець») та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання косметичних послуг (надалі іменується «Клієнт»), разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей договір про нижченаведене.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем косметичних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Клієнтам) отримати косметичні послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Клієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.

1.3. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Клієнту косметичні послуги.

1.4. Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Виконавця.

1.5. Клієнт, при усному або письмовому зверненні за отриманням косметичних послуг до Виконавця, приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

1.6. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути вчинення Клієнтом підтверджуючих дій: оплата рахунку тощо.

1.7. Клієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

1.8. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в салоні краси Виконавця (на рецепції та/або в Куточку споживача). В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в салоні краси Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.

1.9. У випадку внесення змін до цього Договору (в тому числі в разі введення нових тарифів на Послуги) Виконавець зобов'язаний повідомити Клієнтів про це за 30 днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або введення нових тарифів шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та на рецепції в приміщенні салону краси. Оголошення про введення нових тарифів також повинно бути розміщене в салоні краси протягом 2-х місяців з початку їх введення.

1.10. У разі незгоди Клієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Клієнт зобов'язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Клієнта з внесеними до Договору змінами.

1.11. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності на ринку індустрії краси, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Клієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.

1.12. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

 

2. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

  2.1. Косметична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються працівниками Виконавця в салоні краси Виконавця з метою покращення зовнішності та задоволення естетичних та функціональних індивідуальних потреб Клієнта.

  2.2. Клієнт – фізична особа, яка звернулася до салону краси Виконавця для отримання косметичних послуг та уклала з Виконавцем договір про надання таких послуг. У разі, якщо споживачем Послуг є малолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Клієнта, набуває законний представник такої особи.

  2.3. Салон краси – салон, створений Виконавцем та розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 102.

  2.4. Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://www.podoestet.com/, яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

  2.5. Майстер – працівник Виконавця, який надає косметичні послуги Клієнту в салоні краси Виконавця.

  2.6. Правила - Правила перебування та обслуговування Клієнтів в салоні краси Виконавця, затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Клієнтом, з якими Клієнт зобов’язаний ознайомитися до укладення договору.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Клієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних косметичних послуг з Переліку косметичних послуг Виконавця (далі – Послуги), а Клієнт зобов'язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

3.2. Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням бажань Клієнта та технічних можливостей Виконавця.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги надаються в салоні краси Виконавця відповідно до Правил, з використанням дозволеного обладнання, виробів та матеріалів.

4.2. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Клієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Клієнтом в усній або письмовій формі.

4.3. Перед початком надання Послуги Клієнт в обов’язковому порядку, власноручно, достовірно викладає у наданій Замовником анкеті-опитувальнику інформацію стосовно власного стану здоров’я, його особливостей, можливих протипоказань щодо надання певного виду послуг або здійснення окремих процедур, наявність алергічних реакцій на косметичні засоби або лікарські препарати, а також з приводу отримання раніше аналогічних або подібних послуг та їх результатів.

4.4. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Клієнта до настання строку надання такої Послуги, але не пізніше ніж за 5 год. до попереднього визначного часу даної послуги.

4.5. У разі запізнення Клієнт зобов’язаний заздалегідь попередити про це Виконавця. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку, Клієнту призначається інший час візиту на розсуд Виконавця.

4.6. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:

  4.6.1. Якщо стан здоров’я Клієнта або стан в якому останній перебуває (алкогольне/наркотичне сп’яніння, психічні/поведінкові розлади), перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Клієнта або інших тяжких чи негативних наслідків. Окрім того, за умови наявності перелічених обставин, якщо ризик виникнення ускладнень або загрози життю чи здоров’ю являється критичним, то в наданні такої послуги може бути відмовлено взагалі.

  4.6.2. Якщо при попередньому узгодженні дати і часу надання послуги, а також її виду Замовником не вірно трактовано власні побажання щодо отримання бажаної послуги, не повному обсязі або викривлено подано інформацію щодо обсягу робіт, які останній бажає отримати та за умови, що часу відведеного для надання замовленої послуги не вистачає для реалізації усіх побажань Замовника, з урахуванням обставин викладених в даному пункті договору.

  4.6.3. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.

4.7. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про Клієнта, яка стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем цін на Послуги.

5.2. Послуги оплачуються Клієнтом одним із нижченаведених способів за вибором Клієнта:

  (а) оплата готівкою в касу Виконавця;

  (б) оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;

  (в) оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.

  (г) індивідуальний, обумовлений сторонами спосіб оплати, в залежності від фактичних обставин наявних на час здійснення такої оплати.

5.3. Послуги оплачуються Клієнтом в день надання Послуги - до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування.

5.4. Клієнт має право здійснити попередню оплату Послуг. Вартість Послуг, сплачених Клієнтом як попередня оплата, не може бути переглянута Виконавцем у разі зміни тарифів на Послуги та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати.

5.5. Послуги за безготівковим розрахунком надаються тільки за умови 100 % попередньої оплати.

5.6. Якщо сума вартості всіх складових наданих Послуг перевищує внесену Клієнтом попередню оплату, то різницю Клієнт повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг.

5.7. У разі недостатності у Клієнта грошових коштів для оплати отриманих Послуг заборгованість Клієнта перед Виконавцем може бути оформлена додатковою угодою про оплату Послуг з розстрочкою платежів. У випадку не оплати боргу за надані послуги протягом 1 (одного) місяця з моменту надання послуги, Виконавець має право звернутися до адвокатської або колекторської компанії для стягнення боргу з клієнта.

5.8. Клієнту може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.

5.9. Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг), то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Клієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги Виконавця.

5.10. Якщо з вини Виконавця, за виключенням випадків передбачених п.п. 4.6.1 – 4.6.3, Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених Послуг відшкодовується Клієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Клієнта із відповідною заявою.

5.11. Клієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.

5.12. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Клієнту Послуг.

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі, яка проявляється у відсутності в Замовника будь-яких претензій з приводу обсягу та якості наданих послуг і підтверджується здійсненням фактичної оплати наданих послуг в повному обсязі, або виключно на вимогу Виконавця або Клієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Клієнту для підписання.

6.2. Клієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.

6.3. У разі якщо Клієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Клієнтом.

6.4. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Клієнта про результати розгляду.

6.5. Якщо Клієнту надано декілька Послуг, Виконавець має право скласти один Акт в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих Послуг.

7. ПРАВА СТОРІН

7.1. Клієнт має право:

  7.1.1. Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.

  7.1.2. До моменту замовлення косметичних послуг отримати повну інформацію про косметичні послуги, які надаються Виконавцем.

  7.1.3. Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг.

  7.1.4. Отримати Послуги належної якості.

  7.1.5. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я) при наданні Послуг.

  7.1.6. Вимагати заміни майстра, виключно за наявності підстав визнаних Виконавцем об’єктивними та за умови наявності вільного майстра в час визначений для надання Послуги. В іншому разі час надання послуги може змінюватися за узгодженістю між Сторонами.

  7.1.7. При зміні в процесі надання Послуг попередньої орієнтованої вартості Послуг, Клієнт вправі на свій вибір:

    (а) погодитись з новою /додатковою вартістю Послуг;

    (б) розірвати Договір та провести розрахунки за фактично надані Послуги.

  7.1.8. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

  7.1.9. Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги.

7.2. Виконавець має право:

  7.2.1. Вносити зміни до цього Договору,  а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги.

  7.2.2. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

  7.2.3. Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

  7.2.4. Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Клієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

  7.2.5. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Клієнтом.

  7.2.6. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

  7.2.7. Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності майстра або призначити іншого майстра для надання косметичних послуг за згодою Клієнта, з максимальним урахуванням побажань останнього з приводу часу надання послуги.

  7.2.8. В разі запізнення Клієнта в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.

  7.2.9. Не починати (або призупинити) надання Послуг у випадках:

    (а) при виникненні заборгованості у Клієнта з оплати Послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості);

    (б) перебування Клієнта у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;

    (в) неприбуття Клієнтом у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг;

    (г) порушення Клієнтом Правил перебування та обслуговування клієнтів;

    (д) стан здоров’я Клієнта або стан в якому останній перебуває, а саме алкогольне/наркотичне сп’яніння, психічні/поведінкові розлади, на час початку надання послуги.

8. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Клієнт зобов’язаний:

  8.1.1. До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця, Правилами, гарантійними зобов’язаннями.

  8.1.2. Вчасно прибути до салону краси Виконавця  в дату та час надання Послуг.

  8.1.3. Не пізніше ніж за 24 години повідомити по телефону Виконавця про неможливість явки на запланований прийом.

  8.1.4. Під час перебування на території Виконавця неухильно дотримуватися Правил.

  8.1.5. Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти.

  8.1.6. Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

  8.1.7. Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для Клієнта.

8.2. Виконавець зобов’язаний:

  8.2.1. Надати Послуги і розрахунку вартості, узгодженими Сторонами.

  8.2.2. Забезпечити надання Клієнту всіх необхідних Послуг, передбачених Договором.

  8.2.3. Інформувати Клієнта про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики, що можуть виникнути в ході надання Послуг.

  8.2.4. На вимогу Клієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.

  8.2.5. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про Клієнта.

  8.2.6. Використовувати косметичні засоби та вироби, дозволені для використання в України.

9. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

9.1. Послуги надаються працівниками Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можуть надаватися різними майстрами Виконавця.

9.2. Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

9.3. Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Клієнта.

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КЛІЄНТА

10.1. Приєднанням до цього договору Клієнт надає Виконавцю згоду на збір, обробку та використання персональних даних Клієнта в обсязі та способами, передбаченими чинним законодавством України, а також на внесення своїх персональних даних до локальної інформаційної системи Виконавця.

10.2. Обробка персональних даних за цим Договором необхідна виключно для внесення персональних даних Клієнтів до локальної інформаційної системи Виконавця.

10.3. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Клієнта під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Клієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

10.4. Клієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Клієнта, здійснення зв’язку із Клієнтом; для надіслання повідомлень інформаційного та (або) рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Клієнта. За письмовою заявою Клієнта контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Клієнта за отриманням косметичних послуг до Виконавця, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

11.2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.

12.2. Клієнт відповідає за виконання рекомендацій майстра, своєчасну оплату наданих Послуг.

12.3. Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг.

12.4. У разі прострочення оплати наданих Послуг Виконавець має право вимагати від Клієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів – додатково вимагати від Клієнта сплати штрафу в розмірі суми заборгованості.

12.5. Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну Клієнту, у випадках: 

  12.5.1. невиконання Клієнтом рекомендацій майстра (-ів); 

  12.5.2. відмови Клієнта від отримання косметичних послуг та/або дострокового розірвання Договору;

  12.5.3. несвоєчасного повідомлення Клієнтом майстра про ускладнення, що виникли під час дії Договору;

  12.5.4. виникнення алергії щодо косметичних засобів та виробів, дозволених до застосування, незалежно від обізнаності Клієнта про наявність у нього алергічних проявів на косметичні засоби та лікарські препарати.

13. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

13.1. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність майстрів або інших працівників Виконавця тощо).

13.2. Клієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).

13.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.

 

14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

14.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

15. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

15.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.

15.2. Положення щодо конфіденційності, визначені цим Договором, діють безстроково.

15.3. Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках:

  15.3.1. За взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Додаткової угоди про припинення Договору.

  15.3.2. За ініціативою Клієнта шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві.

  15.3.3. За ініціативою Виконавця у випадках порушення Клієнтом умов Договору та (або) Правил. Виконавець письмово інформує Клієнта про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним. За відсутністю зв’язку з Клієнтом повідомлення про розірвання Договору надсилається листом за адресою, яка вказана в Договорі. Договір є розірваним з дати, що зазначена в повідомленні Виконавця.

15.4. Клієнт розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця, носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може трактуватися як вказівка до її застосуванні по відношенню до особи Клієнта.

15.5. Правила перебування та обслуговування Клієнтів, діючі тарифи на косметичні послуги Виконавця затверджуються Виконавцем і розміщуються на веб-сайті, а також в Куточку споживача салону краси Виконавця та надаються для ознайомлення на першу вимогу Клієнта.

15.6. На всіх документах, що пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору, які передбачають підписання їх Клієнтом, поряд з підписом Клієнт обов’язково власноруч зазначає свої прізвище та ініціали.

16. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ

ФОП Євсейчикова

Юр.алреса: 29000 м.Хмельницький

вул. Пилотська 117/1 кв. 29

Фіз.адреса: 29000 м.Хмельницький

вул. Подільська 102

Код ЄДРПОУ 2834909609

bottom of page